terug naar overzicht

Er zijn steeds meer tablets op school, maar vele leraren wijzen op gebrekkige software en een falend wifinetwerk

Infrastructuur

Uit een bevraging in november 2015 bij 110 directies en ICT-coordinatoren van secundaire scholen in Vlaanderen, blijkt dat 44% van de scholen reeds 10 of meer tablets heeft. Toch blijkt dat infrastructuur als een belangrijke hindernis wordt gezien om ICT in de klas in te zetten door leraren (vragenlijst november 2015 bij 476 leraren). Het meest aangehaalde probleem hierbij is de gebrekkige wifiverbinding, die slechts in de helft van de gevallen door leerlingen toegankelijk is (47%). Ook de software voldoet niet aan de vereisten die leraren vooropstellen. In het voorjaar van 2014 namen we 338 educatieve apps voor tablets onder de loep, waaruit bleek dat het merendeel niet aangepast was aan het Vlaamse curriculum, en geen gebruik maakten van de mogelijkheden van digitale platformen, zoals het faciliteren van interactie en het mogelijk maken van een gepersonaliseerd leertraject.

Uit een bevraging bij 110 directies en ICT-coordinatoren van secundaire scholen in Vlaanderen, blijkt dat 44% van de scholen reeds 10 of meer tablets heeft. Hoewel dit minder is dan het aantal dat laptops heeft (76%) en het aantal scholen dat desktop computers heeft (100%), zien we toch een duidelijke stijging ten opzichte van eerder onderzoek in 2012 (MICTIVO). Toen had slechts 10% van de scholen 10 of meer tablets.

Uit een bevraging in november 2015 bij 476 leraren uit het secundair onderwijs in Vlaanderen blijkt toch dat infrastructuur als een belangrijke hindernis wordt gezien om ICT in de klas in te zetten. Het meest aangehaalde probleem hierbij is de gebrekkige wifiverbinding. Hoewel bijna alle scholen een wifinetwerk hebben, is dit vooral toegankelijk voor directie en administratie (93%) en voor leraren (91%). Slechts in de helft van de gevallen kunnen ook de leerlingen op het wifinetwerk (47%).Van de bevraagde ICT-coördinatoren gaf 83% aan dat er hiervoor meer ondersteuning moet komen vanuit de privésector.

Op dit moment geven scholen gemiddeld ongeveer 6% van hun werkingsmiddelen aan ICT-infrastructuur. Dit komt neer op een gemiddelde van 30 000 euro per jaar, maar verschilt vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de grootte van de school. Dit budget wordt verdeeld over hardware (⅖), software (⅖) en de internetverbinding (⅕). Het is alvast goed op te merken dat van de 110 bevraagde ICT-coördinatoren en directieleden in ons project, 79% redelijk zeker was van het budget dat gespendeerd werd aan hardware, terwijl slechts 57% redelijk zeker was over het budget gespendeerd aan software. Terwijl de hardware-aankopen vaak redelijk helder zijn en beredeneerd worden uitgevoerd, is de extra kost aan software soms minder eenduidig en meer gefragmenteerd in tijd. Van de bevraagde ICT-coördinatoren gaf 79% aan dat de financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid voor technologie op school onvoldoende is.

Wat betreft de software en het aanwezige lesmateriaal geeft 83% ook aan dat meer ondersteuning van de privésector (bv uitgeverijen) nodig is. In het voorjaar van 2014 namen we 338 educatieve apps voor tablets onder de loep, en het merendeel van de geëvalueerde apps blijkt helemaal niet te voldoen aan de vooropgestelde noden en vereisten. De inhoud is niet aangepast aan het Vlaamse curriculum en wordt in vele gevallen niet in het Nederlands aangeboden. Ook blijkt dat de meeste educatieve apps er niet op gericht zijn om in een formele klassikale setting gebruikt te worden: vaak ontbreekt er een platform voor leerkrachten, zijn er geen gebruiksrichtlijnen van hoe de app in de klas ingezet moet worden en is de impact op de leermogelijkheden van de leerlingen onduidelijk. Verder bevat slechts 20% van de apps een combinatie van theorie en oefeningen, en 78% laat geen flexibel traject toe dat is aangepast aan de leercurve van de leerling. Binnen het Vlaamse aanbod speelt 86% van de apps ook niet in op de nood aan interactie in de klas.Scholen krijgen te weinig middelen om een optimaal beleid, dus ook een ICT-beleid, te kunnen voeren.

Cindy Lammens - Katholiek Onderwijs Vlaanderen

De besparingen hebben een belangrijke invloed op de investeringen van de overheid inzake ICT-infrastructuur.

medewerker onderwijsvakbond

Poll Maker
Bronnen:
  • nodenonderzoek voorjaar 2014
  • screening van apps voorjaar 2014
  • vragenlijst bij 476 leraren najaar 2015
  • vragenlijst bij 110 ict-coordinatoren en directies najaar 2015