terug naar overzicht

Tablets worden nog steeds veel vaker gebruikt thuis dan op school.

Thuiscontext

‘Als het regent in de maatschappij, dan druppelt het in het onderwijs’, zoveel is zeker. Hoewel het aandeel tablets in het onderwijs stijgt (van 12% in 2012 naar 44% in 2015), komen zowel leerlingen als leraren thuis nog veel vaker in aanraking met interactieve technologieën dan op school: zeven op de tien Vlaamse gezinnen met kinderen hebben een tablet thuis, 92% van de leerlingen gebruikte ooit al een tablet. Toch vonden we in ons onderzoek dat slechts de helft van de leerlingen aangeeft ooit een tablet gebruikt te hebben op school, en slechts 20% van de leraren geeft aan de tablet daadwerkelijk te gebruiken tijdens de les.

Tablets worden veel vaker in de hand genomen in de vrije tijd dan in een schoolcontext. Anno 2015 hebben zeven op de tien Vlaamse gezinnen met kinderen een tablet in huis, dat wees het meest recente digiMeter rapport uit. Er van uitgaan dat tablets binnen de klasmuren een logische volgende stap is, is misschien wat kort door de bocht.

Uit een bevraging bij 476 leraren in november 2015, blijkt dat de desktop computer het enige toestel is dat door een groot aandeel leraren vaker in de les gebruikt wordt dan thuis. Smartphones, tablets en zelfs een smartboard worden door om en bij drie kwart van alle leraren nooit gebruikt in de les. Dit terwijl de laptop, tablet en smartphone wel populair zijn voor gebruik in de vrije tijd.

We gingen ook het tabletbezit en - gebruik na van 665 leerlingen uit het secundair onderwijs na door middel van een online vragenlijst in 2015. Slechts 8% van de leerlingen heeft thuis geen tablet en gebruikte die nog nooit eerder. 13% (n = 86) maakt voor  het  eerst  gebruik  van  een  tablet  buiten  de  huismuren  (bv.  bij vrienden, op school, etc.), omdat dat ze zelf geen tablet thuis hebben. 80% heeft zelf een tablet of deelt die met broers, zussen en/of ouders. Als nagegaan wordt hoe lang men al een tablet gebruikt, blijkt dat leerlingen gemiddeld 2 jaar en 2 maanden ervaring hebben met het gebruik hiervan.

Ondanks de hoge aanwezigheid van tablets binnen de huismuren, gaat voor de schoolomgeving niet hetzelfde op: ongeveer de helft van de leerlingen heeft nog nooit een tablet op school gebruikt. Toch gaf 37% aan de week voor de vragenlijst een tablet gebruikt te hebben voor schooldoeleinden, waarbij  ‘informatie opzoeken’ de voornaamste bezigheid was (44%). In mindere mate wordt de tablet ingezet om samen te werken (21%), de digitale leeromgeving te raadplegen (15%) of om huiswerk te maken (12%). De tablet gebruiken om notities te nemen (bijvoorbeeld tijdens de les) blijkt geen populaire bezigheid (3%).

Ooit hoorden we op een congres het volgende: ‘Als het regent in de maatschappij, dan druppelt het in het onderwijs’. Jongeren zijn steeds meer gewoon aan een multiscreen omgeving, maar we merken dat het onderwijs achterop hinkt op de huidige informatiesamenleving. Bij de opmars van het technologieverrijkt onderwijs in 2012, duikten veelbelovende krantenkoppen op als ‘Schermkind, slim kind?’ & ‘Voor mij geen papier meer’, maar de bevindingen uit de praktijk laten ons het tegendeel geloven. De lespraktijk is nauwelijks veranderd in vergelijking met hoe onze ouders en zelfs grootouders ooit les kregen. Ongeveer de helft van de Vlaamse scholen waagde reeds voorzichtig de digitale stap en nam het initiatief in eigen handen door zelf lessen te ontwikkelen die inspelen op de meerwaarde van tablets: interactiviteit, gedifferentieerd leren (cf. Inspiratiegids: tablets in het onderwijs), onderzoekend leren, etc. De overige digiluwe scholen, en bijgevolg hun leraren en leerlingen, blijven ter plaatse trappelen. Uit ons onderzoek blijkt dat dit bestendigd wordt door een gebrek aan aanbod van goed en kwalitatief leermateriaal.


Drie kwart van de leraren is nog nooit met tablets aan de slag gegaan tijdens de les

EduTab-Team

Poll Maker
Bronnen:
  • Vanhaelewyn, B., Pauwels, G., De Wolf, P., Accou, T. & De Marez, L. (2015). digiMeter: Adoption and usage of media & ICT in Flanders. Ongepubliceerd rapport. Gent: iMinds.